Warning: session_start(): open(/var/lib/php/sessions/sess_16aa32t2gjaik03h71ti77g9sl, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/lyricsreg.com/reg.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/lib/php/sessions) in /var/www/html/lyricsreg.com/reg.php on line 2
Super Junior M : Love Is Sweet lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Super Junior M lyrics : "Love Is Sweet"

zhè chéng shì yè wÎn nào hong hÃ'ngrén cháo xiàng kuài zhuÎn de shí zhMngzhè bú shì wÃ' yào de gÎn dònglián jià de zhung dMu tài nóngzhè gÎn jué wÃ' bù zh+ zn me xíng róngji dào shàng shÎn shuò de ní hóngjiù xiàng shì duÎn zàn de xiào róngnéng bu néng gi wÃ' yì fn zhMngn n jìng jìng gn nÐ gMu tMngq+n ài de wÃ' zhn de gn t men bù tónghuà bù duM wÃ' tin shng màn shúbú shì bù xiÎng qin nÐ shÃ'uzhÐ shì zài dng nÐ wi xiào diÎn tóuduì nÐ wÃ' shÐ zhMng wn róuqÐng bié guài wÃ' chén mò hài xik màn shú wéi yMng bàozhÎo lÐ yóuwÃ' zhn de ài shàng bù luó suM ké yÐ hn yónggÎn dà shng dì shuM* xìng fú shàng yÎn jù qíng wi tián wÃ' q+ng chángnÐ de liÎnki x+n míng xiÎn wÃ' men wÎng duì fng deshn shàng hù niánkuài lè bú bì xián wÃ' men zhù zài bí cÐ x+n lÐ miàn yìtin tin li j+ juàn liànxìng fú shàng yÎn jù qíng wi tián wÃ' q+ng chángnÐ de liÎnjié jú xin yàn gù shi lÐ wÃ' men yì qÐ zÃ'uhn yuÎnwán mi yì zhng biàn ài gng chk lú zhèng x+nxin wÃ' q+ng yÎo xià yóng yuÎnzhè chéng shì yè wÎn nào hong hÃ'ngrén cháo xiàng kuài zhuÎn de shí zhMngzhè bú shì wÃ' yào de gÎn dònglián jià de zhung dMu tài nóngzhè gÎn jué wÃ' bù zh+ zn me xíng róngji dào shàng shÎn shuò de ní hóngjiù xiàng shì duÎn zàn de xiào róngnéng bu néng gi wÃ' yì fn zhMngn n jìng jìng gn nÐ gMu tMngq+n ài de wÃ' zhn de gn t men bù tónghuà bù duM wÃ' tin shng màn shúbú shì bù xiÎng qin nÐ shÃ'uzhÐ shì zài dng nÐ wi xiào diÎn tóuduì nÐ wÃ' shÐ zhMng wn róuqÐng bié guài wÃ' chén mò hài xik màn shú wéi yMng bàozhÎo lÐ yóuwÃ' zhn de ài shàng bù luó suM ké yÐ hn yónggÎn dà shng dì shuM * xìng fú shàng yÎn jù qíng wi tián wÃ' q+ng chángnÐ de liÎnki x+n míng xiÎn wÃ' men wÎng duì fng deshn shàng hù niánkuài lè bú bì xián wÃ' men zhù zài bí cÐ x+n lÐ miàn yìtin tin li j+ juàn liànxìng fú shàng yÎn jù qíng wi tián wÃ' q+ng chángnÐ de liÎnjié jú xin yàn gù shi lÐ wÃ' men yì qÐ zÃ'uhn yuÎnwán mi yì zhng biàn ài gng chk lú zhèng x+nxin wÃ' q+ng yÎo xià yóng yuÎnRap: nÐ yào shén me qí shí qí shí wÃ' dÃ'ng nà liàn ài jiù gifàng q+ng sMngpÎo ch l fng bù xk yào yÎn hóng guòduM de zhÎng shng shì zhÃ'ng xk róng nÐy dÃ'ngwÃ' bú huì bin zh+ nà mi mèng dàn què huì ràng nÐhn shòu chÃ'ng gi de zhn x+n hn shòu yòng* xìng fú shàng yÎn jù qíng wi tián wÃ' q+ng chángnÐ de liÎn ki x+n míng xiÎn wÃ' men wÎng duì fng deshn shàng hù niánkuài lè bú bì xián wÃ' men zhù zài bí cÐ x+n lÐ miàn yìtin tin li j+ juàn liàn xìng fú shàng yÎn jù qíng wi tián wÃ' q+ng chángnÐ de liÎnjié jú xin yàn gù shi lÐ wÃ' men yì qÐ zÃ'uhn yuÎn wán mi yì zhng biàn ài gng chk lú zhèng x+nxin wÃ' q+ng yÎo xià yóng yuÎn

Submit Corrections