A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

SM TOWN lyrics : "Jingle Bell"

Jongi ullyoso modu yogi moyoso
Gurohge jajung nadon irdur modu ijoboryo
Jiwoboryo nowa hamke hanun shigan


Modu arumdaun chuog UH~!
Hengboghedon giog gu sogeso

Uri hanayodon giog kaji
Gugokaji nanun ganjighago shipho
Jagun hanakaji


Uri arumdaun nunur bomyo
Hengboghedon jigum isunganur gioghe UH~!


Huinnun sairo sormerur thago
Dallinun gibun sang khoedo hada

Jongi ullyoso jang dan majchuni
Hungyowoso sorinophyo
Nore buruja


Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo jongsori ullyora

Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo palli dallija


Naui orirjog gugose hayan nuni
Hambag nuni nerimyon jichyoidon
Naui maum dalleryo

Gute gu shijollo doraga

Nanun chajaga thiobshi margun maumuro

Sormerur kurdon naui mosuburo
Guron mosuburo nomu hengboghe
Guriun gute gu shijar gu chuog UH~!


Huinnun sairo sormerur thago
Dallinun gibun sang khoedo hada

Jongi ullyoso jang dan majchuni
Hungyowoso sorinophyo
Nore buruja


Na ijur su obsodon guteui giog gu gyourur
Dashi doragago isso naui jongdun gu gosuro


Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo jongsori ullyora

Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo palli dallija


Hayan nunsogui giogdur gu mankhum khoborin nemosub
Dashi doedolligo isso naui jongdun igoseso


Jongsori ullyora jongsori ullyo
Uri sorme palli dallyo jongsori ullyora
Jongsori ullyora jongsori ullyo

Uri sorme palli dallyo palli dallija

Submit Corrections