Warning: session_start(): open(/var/lib/php/sessions/sess_56dt0fjg8eeteddprs2245etth, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/lyricsreg.com/reg.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/lib/php/sessions) in /var/www/html/lyricsreg.com/reg.php on line 2
SAPPHO : Two New Fragments lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

SAPPHO lyrics : "Two New Fragments"

Brothers Poem

ἀλλ' ἄϊ θρύληϲθα Χάραξον ἔλθην

νᾶϊ ϲὺµ πλέαι· τὰ µέν̣, οἴο̣µα̣ι, Ζεῦϲ
οἶδε ϲύµπαντέϲ τε θέοι· ϲὲ δ' ̣οὐ χρῆ
ταῦτα νόειϲθαι


ἀλλὰ καὶ πέµπην ἔµε καὶ κέλ{η}`ε΄ϲθαι 5
πόλλα λί̣ϲϲεϲθαι̣ βαϲί̣λ̣η̣αν Ἤ̣ραν

ἐξίκεϲθαι τυίδε ϲάαν ἄγοντα
νᾶα Χάραξον,


κἄµµ' ἐπεύρην ἀρτ̣έ̣µεαϲ· τὰ δ' ἄλλα
πάντα δαιµόνεϲϲ̣ιν ἐπι̣τ̣ρόπωµεν· 10
εὐδίαι̣ γ̣ὰρ̣ ἐκ µεγάλαν ἀήτα̣ν̣

αἶψα πέ̣λ̣ο̣νται·

τῶν κε βόλληται βαϲίλευϲ Ὀλύµπω

δαίµον' ἐκ πόνων ἐπάρ{η}`ω΄γον ἤδη
περτρόπην, κῆνοι µ̣άκαρεϲ πέλονται 15
καὶ πολύολβοι.


κ̣ἄµµεϲ, αἴ κε τὰν κεφάλα̣ν ἀέργ̣η
Λάρι̣χοϲ καὶ δήποτ' ἄνη̣ρ γένηται,

καὶ µάλ' ἐκ πόλλ{η}`αν΄ βαρ̣υθύ̣µιάν̣ κεν
αἶψα λύθειµεν. 20
⦢??


You're always prattling that Charaxos is coming
With a full ship; while Zeus (I think) and all

The other Gods may know, you should not
Reckon such affairs -


Rather, you should send me, bidding I
Entreat Queen Hera - much and often -
That Charaxos may arrive,

Leading your ship

And that he find us safe. Let us leave

All other matters to the Gods:
For calm - from raging storms -
Comes suddenly;


Should the King of Olympus will
That a divine helper descend

To dissolve men's troubles, they become
Happy and blessed.


And we too, should Larichos be
Idle in his manhood,
Will swiftly be released from much

Heavy distress.Kypris Poem

πώ {ϲ̣} κε δή τιϲ οὐ θαµέω̣ϲ̣ ἄϲαιτ̣ο,

Κύπρι δέϲ̣π̣ο̣ι̣ν̣',̣ ὄτ̣τ̣ι̣ν̣{α δ}ὴ̣ φι̣λ̣{είη
καὶ} θέλοι µάλιϲτα π̣ά̣λ̣ι̣ν̣ κάλ̣{εϲϲαι;
πόθ}ον ἔχηϲθα


[ παρ]κ̣άλοιϲα̣ µ' ἀλεµά̣τ̣ω̣ϲ̣ δ̣αΐ̣ϲ̣δ̣[ην
̣[ ἰµέ]ρω λύ{ι̣}ϲαντι γ̣όν̣ω̣ µ̣ ⏑̣ ε ‒̣ ̣ [

̣[ ̣‒̣ ̣] α̣ ̣α ̣ ̣[ ̣ ] ̣ ̣ ̣µ ̣ ̣ ̣ ο̣ [ ]πέρηϲ[θα
̣ ̣ ̣‒̣ ̣]νε̣ερ


How would one not often hurt,
Queenly Aphrodite, whomever one loves
And wishes most to call back?

Check this longing,

Since you've exhorted me to cleave - in vain -

Desire... releasing... a child
...[pierced through...
...[youthful...

Submit Corrections