A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

SANJEEVANI BHELANDE lyrics : "Om Aim Hrim Klim"

Om Aim Hrim Klim Namo Namah
Ambikaye Namo Namah
Arasuri Maa Namo Namah

Vyagheshwari Maa Namo Namah

Om Aim Hrim Klim Namo Namah

Vindhyavasini Namo Namah
Gabbarvasini Namo Namah
Shailvasini Namo Namah


Om Aim Hrim Klim Namo Namah
Chakradharini Namo Namah

Trishuldharini Namo Namah
Khhappardharini Namo Namah


Om Aim Hrim Klim Namo Namah
Ambikaye Namo Namah
Arasuri Maa Namo Namah

Vyagheshwari Maa Namo Namah

Om Aim Hrim Klim Namo Namah

Brahmarupa Namo Namah
Vishvarupa Namo Namah
Gyaanrupa Namo Namah


Om Aim Hrim Klim Namo Namah
Mahadevi namo namah

Durgadevi namo namah
Vishwadevi namo namah


Om Aim Hrim Klim Namo Namah
Ambikaye Namo Namah
Arasuri Maa Namo Namah

Vyagheshwari Maa Namo Namah

Om Aim Hrim Klim Namo Namah

Mahadevi Namo Namah
Mahavidhya Namo Namah
Mahamedha Namo Namah


Om Aim Hrim Klim Namo Namah
Mayureshvari Maa Namo Namah

Kukuteshvari Maa Namo Namah
Sinheshvari Maa Namo Namah


Om Aim Hrim Klim Namo Namah
Bagalamukhi Namo Namah
Rudramukhi Namo Namah

Soumyamukhi Namo Namah

Om Aim Hrim Klim Namo Namah

Khadagadharini Namo Namah
Astradharini Namo Namah
Shastradharini Namo Namah


Om Aim Hrim Klim Namo Namah
Ambikaye Namo Namah

Arasuri Maa Namo Namah
Vyagheshwari Maa Namo Namah

Submit Corrections