A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Sakura Maya lyrics : "TairyM Matsuri"

Hokke mo hotate mo ataridoshi
Kotoshi wa kegani mo yoku toreta
Hontoni tMchan arigatM

Matsuri no taiko ga dodon to hibiku [soiya]
Hama ja happi no yan shk mo
Mikoshi katsuide iwai fushi


Yren sMran tairyM da [soiya]
Yren sMran matsuri dayo [soiya]

SMran sMran sMran sMran tairyM matsuri [soiya soiya... ]

Shiberia oroshi ni ao rarete

RykhyM saka maku kita no umi
Arashi to tatakau ryMshi ni wa
Minna no inori ga inochi no tsuna da [soiya]

Mura ja j+ chamamo b chamamo
Hyaku do mairi ni chinju sama


Yren sMran tairyM da [soiya]
Yren sMran matsuri dayo [soiya]
SMran sMran sMran sMran tairyM matsuri [soiya soiya... ]


Hantsuki buri dane gokurMsan
Yuki n-ko terachira mau mina to

Tomodzuna nage dasu ken channi
Konoji no nchan megashira someru [soiya]
Oki no makkana isaibi hini

Hitotsu kika soka enka bushi

Yren sMran tairyM da [soiya]

Yren sMran matsuri dayo [soiya]
SMran sMran sMran sMran tairyM matsuri [soiya soiya... ]

Submit Corrections