A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

NOA lyrics : "Hastav Biladav"

Shuv haruach noshevet krira
Kacha shar bichlof esh hakrav
Shenosif od keisam lamdura?

Eich avru hazmanim bil'adav
Veshuv stav..


Zer shirim mimilim she'ahav
Al hanegev yored leil hastav
Ki reut shekazot le'olam

Lo titnenu lishkoach ota.

Na'ase et hashir kmo zer shel prachim

Mimilim achronot shehaish hahu shar
Mishtikat hagvarim, midmaot habochim
Miyeladim shehidliku nerot bakikar


Mipsukei ahava shenotru al hakir
Mikol ele nadlik lehava shel tikva

Hi do'echet ulai, hi tashuv vetair
shiru shir lashalom hu kara

Submit Corrections