Warning: session_start(): open(/var/lib/php/sessions/sess_1bt8gh1g1cuecsp6kvtdkli692, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/lyricsreg.com/reg.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/lib/php/sessions) in /var/www/html/lyricsreg.com/reg.php on line 2
KARI JOBE (HMONG COVER) : You Are For Me lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

KARI JOBE (HMONG COVER) lyrics : "You Are For Me"

Love,
Angela Kooj Nplias Lauj


P.S. yes...I messed up and sang some Hmong White words! I'm still learning Hmong Green. :)

P.S.S.

Here are the lyrics...please use for encouragement or praise & worship purposes only. Thanks!

Koj ncaaj ncees, koj tsis hloov/

Koj txujkev hlub muaj tseeb/
Koj muaj zug kovyeej txhua yaam/


Koj pub npo huv kuv, hab koj pum kuv/
Koj paub txhua yaam kuv ua/
Koj txaus sab thaum kuv hu nkauj rua koj/


*Kuv paub tas koj yog rua kuv/
Kuv paub tas koj yog rua kuv/

Kuv paub tas koj tsis ncaim kuv,
Txhua lub sijhawm kws kuv qaug zug/
Kuv paub tas koj nqeg lug lawm/

Vim koj xaav lug sau huv kuv lub sab/
Kuam kuv ncu tas, koj yog Vaajtswv/


Koj sab ntev, koj hlub tag/
Koj zaam txim hab zaam dlua/
Koj ua tau txhua yaam zoo tshaaj/

(2nd verse, *chorus, end)

Submit Corrections