A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Inga and Anush lyrics : "Jan Jan"

How can I stay?
When you are away
What can I say?

If ya gonna tell me nothing

How can I smile?

When you are alone
How can I be without me?


Without me you cannot be
Can't you see?
We aren't free

Fixed like a tree
To the holy ground
With my sound

I'll be always around
I wanna dance don't you stand
Sister, give me hand.


Everybody move your body
We are dancing NOR PAR /JAN JAN/

Everybody must be ready
Jumpin up with NOR PAR /JAN JAN/


Պար գարունքի, պար ծաղկունքի,
Մեծ հույսերի,
Նոր կյանքի, Նոր պարը փառքի,

Թող հոգին գովերգի
Մեր լեռների, ձորերի պարը չի մարի:
Հեյ, արի պարը պարենք

Արի, արի ջան ջան
Հայ պարերին ջան ասենք 2 times
Արի յար,

Արի ջան ջան

NOR PAR /JAN JAN/

NOR PAR /JAN JAN/
Let the music make you raise your hand
Sister here we go and


Everybody move your body
We are dancing NOR PAR ?JAN JAN?

Everybody must be ready
Jumpin up with NOR PAR ?JAN JAN?

Submit Corrections

Thanks to auritagirl