A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Gigliola Cinquetti lyrics : "Sakura"

Sakura! Sakura!
Yayoi no sora wa.
Miwatatsu kagiri

kasumi ka? [email protected]^(o ka?
Nioi zo izuru;
iza ya! Iza ya!

Mi ni yukan.
Saita sakura,
hanamite modoro.

Yoshino wa sakura;
tatsuta wa momiji,
karasaki no matsu;

tokiwa! Tokiwa!
Iza yukan

Submit Corrections

Thanks to alexandra_feaa