A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

ASAP ROCKY lyrics : "Unicorn"

Feeling like a unicorn back in the city
â?¦And it feels like a unicorn back â?¦
I wonâ??t let you feel

I wonâ??t let you feel
I wonâ??t let you feel
All I did

All I did,All I did,All I did
I wonâ??t let you feel
I wonâ??t let you feel

I wonâ??t let you feel
I wonâ??t let you feel
All I did,All I did

All I did,All I did
Feeling like a unicorn in the city
Everybody loves â?¦

It feels like a unicornâ?¦
I wonâ??t let you feel
I wonâ??t let you feel

I wonâ??t let you feel
I wonâ??t let you feel
All I did,All I did

All I did,All I did
I wonâ??t let you feel
I wonâ??t let you feel

I wonâ??t let you feel
I wonâ??t let you feel
All I did,All I did

All I did,All I did


Submit Corrections