Submit Your Own Lyrics!

Sìol Ghoraidh lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Runrig lyrics : "Sìol Ghoraidh"


Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhèin

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhèin

Ochd deug seisreach
Air raontainn Àird a' Mhorrain
Na fir a' treabhadh
An là a thàinig na Slèitich

Sìol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhòmhnaill

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh'Uibhist
'S mi beò an-dràsd

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhèin

Dubh dath na fala
A dhòirt 'na tuil gu talamh
Saighead claidheamh
Tro chàirdeas corp an Udail

Sìol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhòmhnaill

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh'Uibhist
'S mi beò an-dràsd

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh'Uibhist
'S mi beò an-dràsd

Dòmhnall Iain Aoghais 'Ic Nèill, Iain Dhòmhnall Iain,
Seonaidh Mòr a' Gheàrraidh, Cailean a' Ghreusaiche,
Teàrlach Eòin Dhùghaill, Calum Aonghais 'Ic Nèill,
Calum Dhonnchaidh, Nèill Alasdair 'Ic Nèill,
Calum Dhonnchaidh, Nèill Dùghall 'Illespidh Thormoid,
Calum Ailig Mhòr, Seonaidh Hùna,
Alasdair Dhòmhnall 'Ic Ille 'Ic Aonghais,
Bantrach Sheonaidh a' Chìobair, Aonghas Bochd.


Submit Corrections

Thanks to alexandra_feaa

Writer(s): Calum Macdonald, Rory Macdonald
Copyright: Chrysalis Music Ltd.
Powered by MusixMatch