Submit Your Own Lyrics!

Dà Mhìle Bliadhna lyrics

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Runrig lyrics : "Dà Mhìle Bliadhna"


Fo na gealaichean
Air rathad dà mhìle bliadhn'

Thoir dhuinn an àireamh nuadh
Na làithean buan

Cò chreideadh na dh'fhairich sinn
'S na chunnaic sinn ri ar linn?

Thoir dhuinn an àireamh nuadh
Na làithean buan

Dh'fhàs am fàsach suas
Far an do chuir sinn sìol ar nàire

Thoir dhuinn an àireamh nuadh
Na làithean buan

Dìleab mòr nan daoine
An t-acras is am pathadh

Thoir dhuinn an àireamh nuadh
Na làithean buan

Anns an aineolas
Chàidh ar gàirdeachas air chall

Dà mhìle bliadhna
Air an rathad leathainn mhall

Thoir dhuinn an àireamh nuadh
Na làithean buan

Tha mi a' dìreadh a' chnuic as àird'
Airson sealladh dhan an talamh
Air cùl a' ghlinne taobh eile thall

Air sràidean baile a-mhaireas
An là nach crìochnaich is nach gluais

Thoir dhuinn an àireamh nuadh
Na làithean buan

Tro na h-àireamhean
Mar fhàradh thèid sinn suas

Thoir dhuinn an àireamh nuadh
Na làithean buan

Anns an dealachadh
Atharraichidh sinn an am priobadh sùil

Thoir dhuinn an àireamh nuadh
Na làithean buanSubmit Corrections

Thanks to alexandra_feaa

Powered by MusixMatch