Boa lyrics : "Jewell"


Anh có còn nhÛ hay không?
L§n §u tiên chúng ta g·p nhau ?
ThÝI gian d§n trôI ?
Nh°ng c£nh ti¿t ¥y v«n không hÁ thay ÕI ?
Anh nh° là ánh sáng cça em ?
Nh° là mÙt viên ngÍc quý ?
Nå c°ÝI anh chi¿u rÍI ¿n em ?
Chúng ta hay vui ùa vÛI nhau ? cing có lúc cãI nhau ?
Tình yêu th­t sñ là thé mà em và c£ anh v«n không thà nào hiÃu °ãc ?

Anh có còn nhÛ hay không?
CuÑI cùng em cing nh­n ra mÙt IÁu ?
ÔI viên ngÍc cça em ?
Tình c£m em lúc nào cing dành cho anh ?

Em ph£I làm gì Ã anh bi¿t °ãc c£m giác ó cça em ?
Em muÑn °ãc mãI nhìn th¥y nå c°ÝI trên khuôn m·t anh ?
M·c dù ã có nhïng lúc em do dñ ?
Nh°ng em tin có mÙt ngày ?
Gi¥c m¡ trß thành sñ th­t ?
Anh s½ mãI'mãI soi sáng cho em ?

Không thà nào quên °ãc anh ?
Không gì có thà thay th¿ anh trong lòng ?
ÔI viên ngÍc cça em ?
Anh nh° là mÙt ph§n cuÙc sÑng cça em ?
Hít sâu và thß ra nhïng khóI tr¯ng trong buÕI sóm l¡nh trÝI ?
RÓI em nóI cho anh nghe cáI tình c£m mà em v«n luôn tin t°ßng ?

¿n giÝ em v«n không quên °ãc ?
Th­t kì l¡ làm sao!!!
ÔI viên ngÍc cça em ?
Tình yêu cça em ang tràn §y h¡n bao giÝ h¿t ?

Chúng ta ph£I tr£I qua bao lâu nïa?
Nhïng gì chúng ta ã v°ãt qua ?
Xuân h¡ thu ông vÛI ç dËu dàng, rñc chóI, cô ¡n và l¡nh giá ?
Em héa em s½ luôn ß bên c¡nh anh ?

Em ph£I làm gì Ã anh bi¿t °ãc c£m giác ó cça em ?
Em muÑn °ãc mãI nhìn th¥y nå c°ÝI trên khuôn m·t anh ?
M·c dù ã có nhïng lúc em do dñ ?
Nh°ng em tin có mÙt ngày ?
Gi¥c m¡ trß thành sñ th­t ?
Anh s½ mãI'mãI soi sáng cho em ?

? MãI'mãI trong em viên ngÍc quý cça em ?

Submit Corrections
Thanks to guest

Hot new lyrics :

DEFTONES - Smile
The Ready Set - Higher
HAYDEN PANETTIERE - Don't Put Dirt On My Grave Just Yet
Jazz Lazer - Vegas
PATCH AND THE GIANT - Love and War
MISS LILY BANQUETTE - My Secret Love
AUSTINE ADAMEC - My Only Answer
ED SHEERAN - Sing
DRAKE - DRAFT DAY
First Aid Kit - My Silver Lining
WIZ KHALIFA - Maan!
Lana Del Rey - Meet me in the pale moonlight
Owl City - Beautiful Times
B.O.B - High as Hell
Aleks Syntek - Corazones Invencibles
NICKI MINAJ - Chi-Raq
TIM McGRAW - Meanwhile Back At Mama's
CHIEF KEEF - Shooters
50 CENT - Big Rich Town
SZA - Babylon
APink - Mr. Chu