Boa lyrics : "Jewell"


Anh có còn nhÛ hay không?
L§n §u tiên chúng ta g·p nhau ?
ThÝI gian d§n trôI ?
Nh°ng c£nh ti¿t ¥y v«n không hÁ thay ÕI ?
Anh nh° là ánh sáng cça em ?
Nh° là mÙt viên ngÍc quý ?
Nå c°ÝI anh chi¿u rÍI ¿n em ?
Chúng ta hay vui ùa vÛI nhau ? cing có lúc cãI nhau ?
Tình yêu th­t sñ là thé mà em và c£ anh v«n không thà nào hiÃu °ãc ?

Anh có còn nhÛ hay không?
CuÑI cùng em cing nh­n ra mÙt IÁu ?
ÔI viên ngÍc cça em ?
Tình c£m em lúc nào cing dành cho anh ?

Em ph£I làm gì Ã anh bi¿t °ãc c£m giác ó cça em ?
Em muÑn °ãc mãI nhìn th¥y nå c°ÝI trên khuôn m·t anh ?
M·c dù ã có nhïng lúc em do dñ ?
Nh°ng em tin có mÙt ngày ?
Gi¥c m¡ trß thành sñ th­t ?
Anh s½ mãI'mãI soi sáng cho em ?

Không thà nào quên °ãc anh ?
Không gì có thà thay th¿ anh trong lòng ?
ÔI viên ngÍc cça em ?
Anh nh° là mÙt ph§n cuÙc sÑng cça em ?
Hít sâu và thß ra nhïng khóI tr¯ng trong buÕI sóm l¡nh trÝI ?
RÓI em nóI cho anh nghe cáI tình c£m mà em v«n luôn tin t°ßng ?

¿n giÝ em v«n không quên °ãc ?
Th­t kì l¡ làm sao!!!
ÔI viên ngÍc cça em ?
Tình yêu cça em ang tràn §y h¡n bao giÝ h¿t ?

Chúng ta ph£I tr£I qua bao lâu nïa?
Nhïng gì chúng ta ã v°ãt qua ?
Xuân h¡ thu ông vÛI ç dËu dàng, rñc chóI, cô ¡n và l¡nh giá ?
Em héa em s½ luôn ß bên c¡nh anh ?

Em ph£I làm gì Ã anh bi¿t °ãc c£m giác ó cça em ?
Em muÑn °ãc mãI nhìn th¥y nå c°ÝI trên khuôn m·t anh ?
M·c dù ã có nhïng lúc em do dñ ?
Nh°ng em tin có mÙt ngày ?
Gi¥c m¡ trß thành sñ th­t ?
Anh s½ mãI'mãI soi sáng cho em ?

? MãI'mãI trong em viên ngÍc quý cça em ?
Submit Corrections
Thanks to guest

Hot new lyrics :

DENYO - Ain't No Punchline When He's Gone
SHABAZZ PALACES - #CAKE
JOHNOSSI - There's s Lot of Things to do Before You Die
F. CHARM - Ori la bal, ori la spital
PRASOON JOSHI - Chand Sifarish
THE WEEKND - King Of The Fall
Jhene Aiko - To Love and Die
CHAUNCEY BLACK - Headboard Knockin
T.I. - No Mediocre
MAROON 5 - Maps
Mike Will Made It - Buy The World
5SOS - Amnesia
SARAH BLAINE - Never Get to Heaven
VANNA - Bienvenue
EMURSIA - Paths
CHILD ACTOR - Against the Night
WHIRR - Swoon
APPARITIONS - Like In The Movies
ACE HOOD - Supposed to Do
Sinead Oconnor - Take Me To Church
GEMS - Scars